Shabbat Chol Ha-Mo’ed Pesach, Cancelled – Pat, 17 Nisan