Events

 • Sat
  30
  Jan
  2021

  B’Shallach. Sat. morning service led by Harvey Kurzfield, Shabbat Shirah, 17 Sh’vat

  10:30ZOOM Meeting
  Service
 • Fri
  05
  Feb
  2021

  Kiddush & Fri Night Service led by Pat Lipert, Shabbat Yitro, 23 Sh’vat

  18:00Zoom Meeting
  Service
 • Fri
  12
  Feb
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Jeremy Jacobson, Shabbat Sh’kalim, Shabbat Rosh Chodesh, Shabbat Mishpatim, 30 Sh’vat Kiddush & Fri. Night Service led by Jeremy Jacobson, Shabbat Sh’kalim

  18:00Zoom Meeting
  Service
 • Fri
  19
  Feb
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Rabbi Larry Tabick, Shabbat Zachor, Shabbat T’rumah, 7 Adar Shabbat T’rumah, 7 Adar

  18:00
  Service
 • Fri
  26
  Feb
  2021

  Purim, Kiddush & Fri. Night Service led by Liz Berg, 14 Adar

  18:00Zoom Meeting
  Service
 • Fri
  05
  Mar
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Harvey Kurzfield, Shabbat Parah, Shabbat Ki Tissa, 21 Adar

  18:00
  Service
 • Fri
  12
  Mar
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Jo Richler & Paul Kleiman, Shabbat Ha-Chodesh, Shabbat Va-yakhel-Pekudei, 28 Adar

  18:00Zoom Meeting
  Service
 • Fri
  19
  Mar
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Cynthia Holinworth, Shabbat Va-yikra, 6 Nisan

  18:00
  Service
 • Fri
  26
  Mar
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Pat Lipert, Shabbat Ha-gadol, 13 Nisan

  18:00Zoom Meeting
  Service
 • Sat
  27
  Mar
  2021

  Erev Pesach, 1st Seder, 14 Nisan (Shabbat T’zav)

  No Service
  Service
 • Sun
  28
  Mar
  2021

  Pesach, 1st Day, 15 Nisan.

  No Service
  Service
 • Fri
  02
  Apr
  2021

  Kiddush & Fri. Night Service led by Jeremy Jacobson (Erev, 7th night of Pesach), 20 Nisan

  18:00Zoom Meeting
  Service