Lekh Lekha (Harvey-Sam Walters Barmitzvah), 11 Cheshvan